Condiții generale

Date generale

S.C. CET – Central European Translations S.R.L.
SITRACO Center, Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1,
bl. B2, sc. 3, cam. 806-807, et. 8, sector 4
040231 Bucureşti
România
Tel: +40 21 310 2825, +40 21 313 0004/05
Mobil: +40 722 223 047
Fax: +40 21 310 2826
E-mail: office@cet-translations.com
Website: www.cet-translations.com
Cod Fiscal: RO 6549521
Nr. ord. reg. com.: J40/22203/1994

Administrator: Hermann Korte

Condiţii comerciale generale
Relaţia contractuală dintre CET – Central European Translations S.R.L. (CET) şi clienţii săi se supune următoarelor Condiţii comerciale generale:

CET operează un serviciu de traduceri şi interpretariat. Traducerile sunt efectuate fie de personalul calificat al CET, fie de traducători independenți care primesc acces la textele clienților CET după ce calificările lor sunt verificate cu atenție.

Protecția datelor
Toate comenzile de traducere sunt tratate în condiții de confidenţialitate deplină. Poate fi redactat un acord de confidenţialitate separat, în cazul în care clientul dorește acest lucru.

Pe parcursul desfăşurării comunicării electronice între client, CET și traducător, confidenţialitatea nu poate fi garantată 100%.

Dacă materialul traducerii este transmis prin poştă sau prin alte mijloace autorizate, clientul îsi asumă riscul pierderii accidentale, distrugerii totale sau parţiale sau întârzierii la livrare, începând cu momentul în care traducerea a fost predată la un oficiu poștal sau la un furnizor de servicii de livrare. CET nu poate fi considerată responsabilă pentru pagubele de orice natură, care nu sunt acoperite de serviciul poştal sau de cel al furnizorului de servicii de livrare.

În măsura în care clientul nu specifică altfel în momentul semnării contractului, CET îşi rezervă dreptul de a păstra o copie a fiecărei traduceri pentru o anumită perioadă de timp.

Oferte
Ofertele noastre nu implică nicio obligaţie sau angajament. Preţurile și tarifele menţionate în lista noastră de preţuri sau în ofertă sunt valabile la momentul respectiv.

Contractul
Contractul cu CET este considerat încheiat în momentul în care clientul a transmis comanda prin poștă electronică, sau a trimis o comanda semnată prin fax, iar aceasta comandă a fost confirmată de CET prin email/fax.

Datele
CET traduce numai texte. CET poate refuza să preia orice text cu conținut ilegal sau ofensator, chiar după semnarea contractului. Ca regulă generală, clientul trimite textul către CET în format electronic. Clientul va primi traducerea de asemenea în format electronic. Atunci când plasează o comandă, clientul trebuie să declare şi preferinţele sale referitoare la formatul utilizat pentru traducere.

Materialul sursă trebuie să fie lizibil şi trebuie transmis către CET la timp și în formatul anunțat. CET nu poate fi facută responsabilă pentru nicio întârziere în livrarea traducerii care este rezultatul întârzierii la livrare a materialului sursă sau a livării într-un alt format.

Modificarile sau adăugirile la materialul sursă trebuie transmise către CET astfel încât modificările faţă de versiunea originală să fie clar marcate.

Tarife și livrare
Clientul poate modifica un text la care se lucrează deja şi poate trimite materiale sursă suplimentare (corecturile efectuate de autor). Tarifele pentru aceasta şi pentru asigurarea livrării la timp vor fi determinate în conformitate cu numărul de modificări şi cu procentul din textul total care a fost deja tradus. C.E.T. va oferi o estimare a costurilor suplimentare înainte de a efectua modificările sau adăugirile.

În afară de situația în care a fost stabilită o sumă fixă în avans, preţurile pentru corecturi, formatarea ulterioară a textului, utilizarea de grafice și ilustraţii, alcătuirea textului final, producerea de copii imprimate sau documentele html şi altele asemenea vor fi determinate pe baza timpului petrecut pentru realizarea acestor operațiuni.

Dacă nu a fost stabilit altfel în mod explicit, tariful traducerii este bazat pe numărul de cuvinte. Ca regulă generală, număratoarea cuvintelor se realizează pe textul sursă. În cazuri excepţionale, numărul total de cuvinte poate fi calculat pe textul țintă.

Preţul minim pentru o traducere este de 15 euro plus TVA.

Plata
CET expediază o factură imediat după realizarea traducerii. Clientul va primi factura prin poştă. În afară de cazul în care a fost stabilit altfel în mod explicit, plata devine scadentă imediat și fără nicio reducere. În funcţie de ce a fost stabilit anterior, plata se realizează prin virament în contul CET, prin card de credit prin serviciul Pay Pal (efectuând click pe butonul Pay Pal din home page-ul CET (www.cet-translations.com) sau prin incasso – debit direct (valabil numai pentru clienții cu cont bancar în Germania). Pot fi stabilite şi alte condiţii de plată speciale.

Plăţile efectuate din străinatate nu trebuie să includă costuri suplimentare. Toate comisioanele bancare sunt acoperite de client.

În cazul în care un client anulează o comandă fără vreo bază legală sau contractuală, părţile din comandă care au fost deja traduse îi vor fi puse la dispoziţie și vor fi facturate. CET îsi rezervă dreptul de a cere și alte despăgubiri.

Dacă un client întârzie cu plata, CET îsi rezervă dreptul de a aplica dobândă asupra întârzierilor la o rată determinată prin lege.

Terminologie
Fiecare traducere este realizată în conformitate cu regulile de scriere, normele gramaticale și de utilizare a limbii ţintă, considerate valabile și general acceptate.

La traducerea textelor tehnice sau de specialitate, CET folosește termenii care sunt utilizați în mod curent și în conformitate cu sensul lor acceptat în general. În cazul în care un client dorește utilizarea unor termeni sau a unor forme lingvistice care reprezintă devieri de la regulile general admise, trebuie să informeze CET şi să furnizeze instrucţiunile relevante (exemple de text, texte paralele, glosare şi altele asemenea). Utilizarea unei terminologii specifice trebuie aprobată în mod explicit în avans, și anunţată în momentul în care se plasează comanda. Clientul este de acord să acorde consultaţii, la cererea traducătorului.

Drepturile de autor CET îi garantează clientului utilizarea traducerii fără nicio restricţie de timp sau de zonă geografică și fără nicio limită a numărului de utilizări pentru scopul anunţat la plasarea comenzii. De asemenea, clientul poate adapta traducerea sau poate transfera orice drepturi asupra traducerii unei terţe părţi, prin intermediul licenţei sau prin orice alte metode.

CET va proteja clientul de orice pretenţii din partea traducătorului. Drepturile de autor si drepturile de utilizare îi sunt transferate clientului numai după ce factura a fost achitată integral.

Clientul garantează și confirmă faptul că traducerea materialului sursă și publicarea, marketingul, vânzarea sau orice altă utilizare a traducerii nu constituie nicio încălcare a drepturilor de patent, drepturilor de autor, de marcă înregistrată sau oricăror altor drepturi ale unor terţe părţi și că are drepturi neîngrădite pentru traducerea textului. Clientul va proteja CET împotriva oricăror pretenţii ale vreunei terţe părţi în acest sens.

Calitate
CET garantează că traducerile sunt realizate fără greșeli, cu excepţia unor erori minore. De asemenea, CET garantează că traducerea este efectuată integral, fără rezumări sau adăugiri. CET își rezervă dreptul de a adăuga, acolo unde este necesar, comentarii, note de subsol, etc., care să faciliteze înţelegerea textului în limba ţintă.

CET va verifica traducerea pentru a se asigura că ea este integrală, şi de asemenea pentru corectitudinea formatului datelor și pentru deficienţele care pot fi identificate la o primă privire. Apoi, aceasta va fi transmisă clientului.

Momentul livrării traducerii este ziua în care aceasta a fost expediată de CET, de ex. marca de timp a serverului de e-mail/FTP. În cazul în care clientul nu ridică nicio obiecție în interval de 14 zile – începând din ziua imediat următoare expedierii (vezi mai sus) – traducerea este considerată ca fiind acceptată. Prin acceptarea traducerii, clientul renunță la orice drept al său rezultat în urma posibilelor defecte.

În cazul în care clientul ridică anumite obiecţii în intervalul de 14 zile menționaţ, datorită existenţei vreunui defect, care nu este o eroare minoră, acest defect trebuie prezentat în scris cât mai precis cu putinţă. În același timp, clientul trebuie să prezinte CET o dată limită pentru remedierea defectului.

Atâta timp cât CET consideră că această dată limită este una rezonabilă, defectul va fi remediat în acest interval de timp. Altfel, acesta va fi remediat într-un interval de timp rezonabil. În cazul în care această corecţie nu este suficientă prima dată, CET îşi rezervă dreptul de a remedia traducerea a doua oară – din nou pe baza unei descrieri detaliate a defectelor, furnizată de client. Dacă şi a doua remediere eşuează, clientul poate alege între reducerea preţului stabilit iniţial şi anularea comenzii. În cazul în care clientul alege a doua variantă, toate drepturile asupra traducerii vor deveni proprietatea CET.

Clientul va avea drepturi suplimentare aferente defectelor traducerii numai în cazul în care CET, unul dintre reprezentanţii săi legali sau unul dintre agenţii săi au acţionat cu rea intenţie sau cu totală neglijenţă.

Responsabilitate
Toate pretenţiile de responsabilitate şi compensare sunt limitate la valoarea comenzii.
În cazul în care CET, după acceptarea comenzii, nu este capabilă să realizeze comanda până la data stabilită dintr-un motiv rezonabil (de ex., îmbolnăvirea traducătorului sau dificultăți de natură tehnică în utilizarea reţelei), CET va informa imediat clientul asupra acestui fapt.

În cazul în care livrarea traducerii nu este posibilă din cauza unui act de voinţă divină sau din cauza unei situaţii neprevăzute (de ex., întreruperi ale traficului, grevă, căderi de tensiune, sau cauze similare), expirarea termenului de livrare stabilit este considerată suspendată. Perioada de timp stabilită va continua numai în momentul în care această situaţie a încetat să mai existe.

CET nu poate fi considerată responsabilă dacă, la transmiterea comenzii, clientul a fost informat că traducerea nu poate fi realizată la un standard normal în intervalul de timp pus la dispoziția traducătorului.

Clientul are o relație legală numai cu CET, niciodată cu traducătorul sau cu interpretul implicat. Orice contact direct între client și traducător poate avea loc numai cu aprobarea prealabilă a CET.

Jurisdicție
Köln este singura locaţie de jurisdicţie pentru contractele cu societăţile comerciale, persoanele juridice, corporaţiile publice și fondurile comune publice.

Diverse
În cazul în care oricare parte a acestor Condiții Generale se va dovedi nevalabilă, celelalte clauze își păstrează integral valabilitatea. Această prevedere nu se aplică relaţiei contractuale dintre CET și clienţii particulari. Relaţia contractuală dintre CET şi toţi clienţii săi este supusă exclusiv legilor din Germania. Aplicarea Convenţiei ONU asupra Contractelor pentru Vânzarea Internaţională a Bunurilor (CISG) se exclude în mod explicit.

Pe lângă condiţiile contractuale, se aplică de asemenea prevederile Contractului de Fabricare (Werkvertrag) în conformitate cu Par. 631 și următoarele din Codul Civil German (BGB) și Contractul pentru Servicii Personale (Geschftsbesorgungsvertrag) în conformitate cu Par. 675 din Codul Civil German.

Versiune: 1.09.2003
Drepturi de autor

© 2003 CET Central European Translations GmbH. Toate drepturile rezervate. Dacaă este stabilit altfel pe site-ul nostru, drepturile de autor sunt cele ale CET Central European Translations GmbH.

Excluderea responsabilității (referitor la site-ul https://www.cet-translations.com)

1. Conținutul ofertei online
Autorul nu este responsabil pentru relevanţa, corectitudinea, integralitatea sau calitatea informaţiilor furnizate.

În afară de cazul în care se dovedește că autorul a acţionat cu rea intenţie sau cu totală neglijenţă, acesta nu poate fi considerat responsabil pentru pagubele, de natură materială sau non-materială, cauzate de utilizarea sau neutilizarea informaţiilor furnizate sau de utilizarea informaţiilor incorecte sau incomplete. Niciuna dintre oferte nu presupune vreo obligaţie sau angajament. Autorul îşi afirmă explicit dreptul de a modifica, adăuga sau elimina părţi din paginile web sau întreaga ofertă fără notificare prealabilă, ca şi dreptul de a întrerupe publicarea acestor pagini pentru o perioadă de timp limitată sau nelimitată.

2. Referinţe si legături
În cazul unor trimiteri directe sau indirecte către alte site-uri („links”) al căror conținut nu este sub controlul autorului, responsabilitatea acestuia există doar în măsura în care el are cunoştinţă de conţinutul lor şi este posibil, din punct de vedere tehnic, în mod rezonabil, ca el să prevină prezentarea unui conţinut ilegal.

Astfel, autorul declară în mod explicit că, în ziua în care au fost introduse legăturile către respectivele pagini, conţinutul acestora nu era ilegal. Autorul nu are nicio influenţă asupra designului sau conţinutului actual sau viitor al respectivelor pagini. Astfel, autorul se disociază în mod explicit de conţinutul acelor pagini web pentru care au fost introduse legături, și care au fost modificate după introducerea acestor legături. Această declaraţie este valabilă pentru toate legăturile și referinţele făcute de autor în cadrul ofertei web prezentate, cât şi pentru intrările efectuate de terţe părţi în guest book, forumurile de discuţii si listele de distribuţie realizate de autor. Responsabilitatea pentru conţinutul ilegal, eronat sau incomplet şi, în special, pentru pagubele cauzate de utilizarea sau neutilizarea acestor informaţii, este exclusiv a celui care a realizat site-ul la care se face legătura, și în niciun caz a părţii care face doar referire la această publicaţie prin intermediul unei legături.

3. Drepturi de autor și mărci înregistrate
În toate publicaţiile sale, autorul depune toate eforturile pentru a respecta drepturile de autor pentru toate materialele grafice, audio, video şi textele utilizate, utilizând materiale grafice, audio, video şi texte care sunt create de el însuși, gratuite sau disponibile fără licenţă.

Toate drepturile asupra mărcilor comerciale care apar în cadrul ofertei online care se referă la terţe părţi sunt supuse, fără limitări, prevederilor legilor valabile pentru mărcile înregistrate şi sunt proprietatea titularilor înregistraţi. Simpla apariţie a acestor materiale nu poate implica faptul că drepturile unor terţe părţi nu sunt protejate!

Drepturile de autor pentru obiectele publicate care au fost create de autorul însuși rămân propritatea autorului paginilor web. Reproducerea sau utilizarea acestor materiale grafice, audio, video sau texte în alte publicații electronice sau tipărite nu este permisă fără permisiunea prealabilă explicită a autorului.