Általános szerződési feltételek

Általános adatok

CET Translations Fordító Kft.
1054 Budapest
Hold u. 6. II/4/B
Magyarország
Tel: +361-301-0424
Fax: +361-301-0425
E-mail: info@cet.eu
Website: www.cet-translations.com
Közösségi adószám: HU 13480677
Cégjegyzékszám: 01-09-737433

ügyvezető: Budai Erzsébet, Hermann Korte
Általános szerződési feltételek

A CET Translations Fordító Kft. (továbbiakban CET) és ügyfelei közötti megállapodásra az alábbi általános szerződési feltételek érvényesek:

A CET fordítói és tolmácsszolgáltatást nyújt ügyfeleinek. A fordításokat a CET saját fordítói vagy az általa közvetített, képzett, független fordítók végzik, akik minőségi szűrést követően végezhetnek fordítást a CET ügyfelei részére.

Adatvédelem
Valamennyi fordítási megbízást szigorúan titkosan kezelünk. Az ügyfél kérésére külön titoktartási megállapodás köthető.

Az ügyfél, a CET és a fordító közötti elektronikus kommunikáció során nem garantálható a küldött dokumentumok 100%-os biztonsága.
Amennyiben a fordítandó anyagot postai úton vagy egyéb küldőszolgálattal juttatják el, előfordulhat, hogy az anyag esetleg elvész, megsérül vagy később készül el a fordítás és később jut el az ügyfélhez postán ill. a megfelelő küldőszolgálattal. A CET nem vállal felelősséget a posta vagy a megbízott küldőszolgálat által okozott kárért.

A CET fenntartja a jogot, hogy minden fordításból egy példányt egy bizonyos ideig megtartson magának, amennyiben az ügyfél a szerződéskötésnél ennek ellenkezőjéhez nem ragaszkodik.

Ajánlatok Ajánlataink kötelezettség nélküliek. Minden esetben a mindenkori aktuális árlista, ill. az egyéni ajánlatban megnevezett árak az irányadóak.

A szerződéskötés menete
Szerződés a CET-tel azáltal jön létre, hogy az ügyfél elektronikus úton eljuttatja megrendelését hozzánk, vagy faxon elküld egy aláírt szerződést, ill. ha a CET elküldte a megrendelés visszaigazolását.

Adatok
Csak szövegek fordítására kerülhet sor. Olyan szövegeket, amelyeknek a tartalma büntethető, vagy olyan szövegeket, amelyek a jóerkölcsbe ütköznek, a CET akár szerződéskötés után is visszautasíthat. Az ügyfél a szöveget általában elektronikus formában juttatja el a CET-nek. A fordítást is általában elektronikus formában kapja meg az ügyfél. Az ügyfél közli a kívánt formátumot a megrendeléskor a CET-tel.

A forrásdokumentumnak olvashatónak kell lennie és a CET által megjelölt időpontban és közölt formában a CET-nek azt kézhez kell kapnia. A CET nem felelős olyan szállítási késedelmekért, amelyek a forrásdokumentum késedelmes elküldéséből vagy egy eltérő formátum elküldéséből származnak.

A forrásdokumentum minden változtatását és kiegészítését – az eredeti verzióhoz képest – a változtatások egyértelmű megjelölésével kell a CET-nek elküldeni.

Árak és szállítás
A forrásdokumentum változtatásainak és kiegészítéseinek végrehajtására vonatkozó árakat és szállítási határidőket azon dokumentumok esetén, amelyeknek a fordítása már megkezdődött (szerzői változtatások), a változtatások mértékének megadása és az addig elvégzett fordítás százalékos aránya alapján határozzuk meg. A CET tájékoztatja az ügyfelet a járulékos költségek hozzávetőleges értékéről, mielőtt a változtatásokat és kiegészítéseket elvégzi.

A lektorálás, utólagos szövegformázás, grafikák és képek felvétele ill. szövegmontázsok, nyomtatási minták elkészítése vagy html-dokumentum, stb. az időbeli ráfordítás alapján számolandóak el, amennyiben előzetesen nem állapítottunk meg egy fix árat.

A fordítás terjedelmét – amennyiben egyéb megállapodás nem áll fenn – a szavak száma alapján állapítjuk meg. Általában a forrásdokumentum, kivételes esetekben a céldokumentum is lehet alapja a szószámnak.

A minimális megrendelés értéke 8000 Ft (vagy 35 Euró) + Áfa.

Kifizetés
A CET közvetlenül a megrendelés teljesítése után kiszámlázza a díjazást az ügyfél felé. Az ügyfél a számlát postai úton kapja kézhez. A számlaösszeg – amennyiben egyéb megállapodás nem áll fenn – azonnal és levonás nélkül esedékes. Az ügyfél általi kifizetés megegyezés szerint történhet banki átutalással a CET bankszámlájára, a PayPal szolgálaton keresztül bankkártyával (a CET honlapján a https://www.cet-translations.com alatt a PayPal gomb megnyomása után). Megegyezés alapján egyéb megoldás is lehetséges. A külföldi kifizetések költségtérítés nélkül történnek. A banki költségek a megrendelőt terhelik!

Amennyiben a megrendelő egy megrendelést visszavon, anélkül, hogy törvény vagy szerződés alapján ehhez jogosultsága volna, a már elkészült munkákat az ügyfélnek elküldjük és kiszámlázzuk. Ilyen esetben az esetlegesen felmerülő további károk érvényesítésének jogát is fenntartjuk.

A megrendelő fizetési késedelme esetén az iroda a jogszabályban előírt késedelmi kamatot (Ptk. 301.§) érvényesíti.

Terminológia
Helyesírás, nyelvtan és nyelvhasználat tekintetében a célnyelv általánosan elfogadott szabályaihoz igazodunk.

A CET a szakkifejezéseket és speciális szókincset a megszokott és általánosan használatos jelentése alapján fordít. Amennyiben az ügyfélnek egy bizonyos, ill. az általánosan elfogadottól eltérő szakszókincs-elvárása van, úgy ezt előzetesen jeleznie kell és a megfelelő segédanyagot (mintaszöveg, szószedet vagy ehhez hasonlók) rendelkezésre kell bocsátania. Speciális szókincs használatát az ügyfélnek a megrendeléskor mindenképpen jeleznie kell. A fordító kérésére az ügyfélnek szakmai konzultációt kell biztosítania.

Copyright
A CET garantálja, hogy az ügyfél a fordítást időbeli és térbeli behatárolás nélkül és a felhasználások számának behatárolása nélkül a közölt felhasználási célra használhatja. Az ügyfélnek is joga van a fordítás átdolgozásához, illetve a fordítás jogainak átadására egy harmadik fél részére licenc útján vagy egyéb módon.

A fordító bármilyen igényével csak a CET-hez fordulhat, a CET mentesíti az ügyfelet a fordító valamennyi igénye alól. A szerzői joggal kapcsolatos használati jogok azonban csak a fordítás költségeinek teljes mértékű kiegyenlítése után szállnak át az ügyfélre.

Megrendelő kijelenti és szavatol azért, hogy a forrásdokumentum fordítása, valamint az elkészítendő fordítás nyilvánosságra hozatala, terjesztése, átruházása és bármilyen egyéb felhasználása harmadik személyek semmilyen szabadalmi, szerzői jogi, márkajogi igényeit nem érinti és az ügyfél korlátlanul jogosult a szöveget lefordíttatni. Megrendelő minden ilyen jellegű igény érvényesítése alól mentesíti a CET-et.

Teljesítések
A CET kötelezettséget vállal arra, hogy a fordítást maradéktalanul elvégzi; jelentéktelen hiányosságokat nem veszünk figyelembe. A CET kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy gondoskodik arról, hogy a fordítás rövidítések és kiegészítések nélkül készüljön el. A CET fenntartja magának a lehetőséget, hogy adott esetben kommentárokat, lábjegyzeteket, stb. szúrjon be a célnyelvi szövegbe a szöveg jobb érthetősége érdekében. A kész fordítást a CET teljesség és formátum, illetve az első olvasásra szembetűnő hibák tekintetében ellenőrzi, majd elküldi azt az ügyfélnek.

A fordítás kézhezvételének időpontja a CET általi elküldési idő ill. az E-mail/FTP-szerver időpecsétje (timestamp). Amennyiben az ügyfél 14 napon belül nem emel kifogást – ahol a határidő annak a napnak az elteltével kezdődik, amelyiken a fordítás bizonyíthatóan (pl. elküldési jegyzőkönyv) el lett küldve az ügyfélnek -, a fordítás elfogadottnak tekintendő. Ebben az esetben az ügyfél lemond valamennyi követeléséről, amelyek a fordítás esetleges hiányosságai miatt megilletnék. Amennyiben az ügyfél 14 napon belül egy objektíve fennálló, nem elhanyagolható hiányosságot kifogásol, úgy ezt a hiányosságot lehetőleg minél pontosabban, írásban meg kell jelölnie. Ezzel egyidejűleg meg kell jelölnie a hiányosság kijavításának határidejét is.

Ezek után a CET a hiányosság kijavítását a megnevezett határidőn belül megteszi, amennyiben a határidő reális, ha nem, egy reális határidőn belül. Amennyiben az első hiányosságpótlás nem sikerül, a CET-nek joga van az ügyfél által a lehető legpontosabban megnevezett hiányosság alapján a fordítást újra utánjavítani. Amennyiben a második javítási kísérlet sem sikerül, az ügyfélnek joga van választani a megbeszélt díjazás csökkentése vagy a szerződés visszamondása között. A fentieken túlmenően a fordítás hiányosságaiból származó igényeket az ügyfél a CET-tel szemben csak akkor érvényesíthet, amennyiben a CET, törvényes képviselője vagy valamely teljesítési segédje szándékosan vagy súlyos gondatlanságból kárt okozott.

Szavatosság
Minden szavatossági, jótállási és kártérítési igény a megbízás díjazásának értékére korlátozódik. Amennyiben a megbízás CET általi elfogadása után kiderül, hogy a megbízás nyomós okból (pl. a fordító betegsége vagy technikai, hálózati problémák) a megegyezett határidőn belül nem teljesíthető, a CET azonnal értesíti erről az ügyfelet.

Amennyiben a fordítási szolgáltatás teljesítése egy felsőbb hatalom vagy egyéb előre nem látható események (pl. közlekedési zavarok, sztrájk, áramkimaradás, stb.) miatt nem lehetséges, úgy ezalatt az idő alatt mindenfajta határidő szünetel. A határidő csak akkortól folytatódik, amikor a gátló körülmény megszűnt.

A CET mentesül a felelősség alól, amennyiben a megbízót a megbízás elfogadásakor figyelmeztették arra, hogy az általa kért határidő a szokásos minőségi követelmények betartását nem teszi lehetővé.

Az ügyfélnek csupán a CET-tel van jogi kapcsolata, a fordítóval vagy tolmáccsal nincs. Az ügyfél és fordító közötti közvetlen kapcsolat csak a CET beleegyezésével lehetséges.

Joghatóság

Egyéni vállalkozókkal, jogi személyekkel kötött szerződés esetén a felek kikötik a budapesti bíróság kizárólagos illetékességét.

Záró rendelkezések

Amennyiben jelen általános szerződési feltételek egyes részei hatálytalanok lennének vagy hatályukat vesztenék, ez nem érinti az egyéb rendelkezések hatályát. Ez a kikötés nem érvényes a CET magánszemélyekkel kötött szerződéseire. A CET és megbízói között létrejött jogviszonyokra kizárólag német jogot kell alkalmazni, a nemzetközi kereskedelmi jog alkalmazásának kizárásával.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a “vállalkozási szerződés” valamint a “megbízási szerződés” megfelelő paragrafusai érvényesek.

Copyrights

Š 2003 C.E.T. Central European Translations GmbH. All Rights reserved. A szerzői jogok a C.E.T. Central European Translations GmbH-t illetik, amennyiben honlapunkon nincs ettől eltérő jogtulajdonos feltüntetve.

Szavatossági kikötések (a https://www.cet-translations.com internetes oldalakra)

1. Az internetes szolgáltatás tartalma

A szerző nem szavatolja a megjelent információk aktualitását, helyességét, teljességét vagy minőségét.
A szerző ellen a felkínált információk használatából vagy nem használatából, illetve hamis vagy hiányos információk felhasználásából eredő vagyoni és nem vagyoni kár nem érvényesíthető, kivéve, ha a szerző a kárt bizonyíthatóan szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozta.

Valamennyi, az oldalakon szereplő anyag kötelezettség nélküli. A szerző kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az oldal egyes részeit vagy az egész tartalmat minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa, kiegészítse, törölje vagy a szolgáltatást időlegesen vagy végleg beszüntesse.

2. Utalások és linkek

Az olyan, idegen internetes oldalakra irányuló közvetlen vagy közvetett utalások esetén (“linkek”), amelyekért a szerző felelősséget nem vállal, felelősségvállalás csak abban az esetben következik be, amennyiben azok tartalmáról a szerzőnek tudomása van, valamint technikailag lehetősége volna és elvárható lenne, hogy jogellenes tartalmakhoz történő hozzáférést megakadályozza.

A szerző ezért kifejezetten kijelenti, hogy a linkek elhelyezésekor azon oldalak, amelyekre a linkek irányulnak, nem tartalmaztak jogellenes tartalmakat. A szerzőnek semmilyen befolyása nincs ezen oldalak jelenlegi és jövőbeli alakítására és tartalmára. Erre tekintettel a szerző kifejezetten elhatárolódik a linkek felhelyezése után megváltoztatott oldalak tartalmától. Ezen nyilatkozat vonatkozik mind a szerző által, mind pedig a szerző által létrehozott vendégkönyvekben, beszélgető fórumokban és levelezési listákban harmadik személyek által felhelyezett linkekre és utalásokra. Jogellenes, hibás, vagy hiányos tartalmakért, valamint különösen az ilyenek használatából eredő károkért kizárólag azon oldal üzemeltetője felelős, amelyre az utalás irányul, nem pedig az, amelyik linkjei ezen oldalra irányulnak.

3. Szerzői jogok

A szerző törekszik arra, hogy valamennyi publikáció során tiszteletben tartsa a grafikákkal, kép- és hangdokumentumokkal és szövegekkel kapcsolatos szerzői jogokat, illetve hogy saját maga által készített vagy szerzői jog által nem védett grafikákat, kép- és hangdokumentumokat és szövegeket használjon.

Az internetes szolgáltatás keretén belül bemutatott és esetenként harmadik személy szerzői joga alá tartozó márka- és árujelzésekre korlátozások nélkül a szellemi tulajdonra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok irányadók.

A nyilvánosságra hozott, a szerző által készített tárgyakkal kapcsolatos szerzői jogok a szerzőt illetik. Ilyen grafikák, kép- és hangdokumentumok és szövegek sokszorosítása vagy felhasználása elektronikus vagy nyomtatott formában a szerző kifejezett hozzájárulása nélkül tilos.